Privacybeleid

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679). De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt per 25 mei 2018 van organisaties een aantal antwoorden die in het privacybeleid zijn opgenomen.

 • Het doel van het bewaren van de persoonsgegevens (ledenbestand) is het naar behoren laten functioneren van de vereniging. Hierbij valt te denken aan het rondsturen van mededelingen, nieuwsbrieven en uitnodigingen, het innen van contributie en donaties, het bijhouden van jubilea en lief leed, het bijhouden van statistieken en voor onderlinge communicatie tussen leden.
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens.
 • De volgende persoonsgegevens zijn in een bestand opgenomen en daar is een overzicht van: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), Email adres, geboortedatum, ingangsdatum lidmaatschap, pasfoto en bankrekeningnummer. Van de donateurs/vrienden van het koor worden slechts de naam, adres, postcode, woonplaats en do-natiebedrag in een bestand bijgehouden. Op de presentielijst komen alleen de namen van de leden voor. In de E-mail berichten van het bestuur worden de geadresseerden uitsluitend in BCC opgenomen.
 • Op een besloten gedeelte van de website van de vereniging, dat met een wachtwoord beveiligd is, staat een ledenlijst met daarin de volgende informatie: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), Email adres, geboortedatum, ingangsdatum lidmaatschap. Na plaatsing van een geactualiseerde versie wordt aan de leden gevraagd de juistheid te controleren. Op de website zijn tevens foto’s geplaatst van koorleden en of hun partners die gemaakt zijn tijdens concerten, koorreizen, open dagen etc. ten dienste van een (foto)verslag van bedoelde evenementen.
 • Onze informatiesystemen maken gebruik van sessie cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden niet op uw systeem opgeslagen, maar zullen naar sluiten van de browser direct worden verwijderd en maken geen inbreuk op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om uw systeem te identificeren ten opzichte van andere gebruikers. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit heeft tot gevolg dat het systeem u niet kan identificeren waardoor het niet goed zal functioneren. Onze website maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Lees hiervoor het privacy beleid van Google voor meer informatie.
 • Het lidmaatschap kan worden aangevraagd via de site https://www.bvkid.nl of via e-mail en wordt het lid geïnformeerd over hoe de adresgegevens worden bewaard en dat de gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt. Aan aspirant-leden zal als voorwaarde worden gesteld, dat zij te hunner kennis gekomen gegevens niet mogen delen met derden. Het staat individuele leden vrij uitsluitend zichzelf als lid bij derden kenbaar te maken.
Rechten van leden
Leden hebben het recht op dataportabiliteit. Dit is het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Zij hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om hun toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met admin@bvkid.nl.

Overige rechten leden

Verder kunnen de leden gebruik maken van het recht op vergetelheid. Indien men gebruik maakt van dit recht zullen alle persoonlijke gegevens direct worden verwijderd vanaf het moment dat deze recht halve niet meer nodig zijn. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of “vergeten” van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van de Bond van Koren in Drenthe. Neem hiervoor contact op met admin@bvkid.nl.

 • Op aanvraag bij de secretaris krijgt het lid inzage in de van hem geregistreerde gegevens. Hierbij zullen de gegevens van anderen onleesbaar worden gemaakt.
 • De adresgegevens worden bewaard op de computers van de secretaris en van de penningmeester. Bovengenoemde gegevens worden bewaard en opgeslagen zolang men lid of donateur is van de Bond van Koren in Drenthe. Na opzegging worden de gegevens uit de bestanden verwijderd.
 • De secretaris maakt regelmatig een back-up van het gegevensbestand en zendt een kopie daarvan aan de penningmeester.
 • Het document is beveiligd met een wachtwoord. De Pc en of laptop is adequaat beschermd door betaalde Virus- en of malware programma’s.
 • De voorzitter, secretaris, penningmeester en webmaster hebben toegang tot de bestanden met de persoonsgegevens.
 • De secretaris is de door het bestuur aangewezen functionaris voor het uitvoeren van de persoonsgegevens bescherming binnen de organisatie.
 • Er worden geen overeenkomsten afgesloten met derden die de persoonsgegevens willen benutten voor eigen gebruik.
 • Bij mogelijke datalekken zal de secretaris zodra hij is geïnformeerd, de leden op de hoogte stellen van het datalek.